INTROTERM
efektywność energetyczna
w praktyce

 

Oferta:

 Audyty energetyczne budynków program Czyste Powietrze oraz inne fundusze termomodernizacyjne
       - doradztwo w zakresie najwyższej energoszczędności budynku oraz przygotowanie wniosku.


 Audyty energetyczne przedsiębiorstw

          - obowiązkowe audyty energetyczne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
            oraz przygotowanie zawiadomienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią
        - zgodnie z wymaganiami normy PN - EN ISO 50001 System zarządzania energią.

Efektywność energetyczna

          - audyt efektywności energetycznej procesów przemysłowych, urządzeń, instalacji grzewczych i oświetlenia, optymalizacja   
            kosztów energii.

Ekspertyzy i analizy w zakresie zapotrzebowania i użytkowania energii

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Doradztwo w zakresie budownictwa energooszczędnego

          - doradztwo podczas procesu projektowania, procesu budowlanego oraz nadzór nad wykonaniem robót zgodnie z technologią             budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

 

Badania termowizyjne

          - diagnostyka budynków, instalacji przemysłowych i energetycznych.

 

Świadectwa charekterystyki energetycznej budynków  (tzw. certyfikat energetyczny) (2))

         - dokument wymagany we wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, oraz wprzypadku zawarcia umów: przeniesienia              własności, zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, powstania stosunku najmu oraz wymogami prawa                        dotyczącymi budynków użyteczności publicznej.


Szkolenia w zakresie efektywności energetycznej i gospodarowania energią.


    _____________________________________        

     (1) Finansowanie udzielane zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z 
          dnia 18 grudnia 2008 r.), związane z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej remontowej i kompensacyjnej, z późniejszymi 
          zmianami.
   
   
(2) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161 
         poz.1279
) - Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373), z póżniejszymi zmianami.        
 

                                                                          

INTROTERM jest beneficjentem

Projektu „Efektywność energetyczna w praktyce”

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl